maandag 28 juli 2014

Met dank aan Provinciale Staten


Op 9 juli 2014 heeft Provinciale Staten de “Visie Ruimte en Mobiliteit” vastgesteld. Daarin is het Ommoordse Veld opgenomen in de beschermingscategorie 2.
Dat ging niet vanzelf. In de ontwerpvisie werd beschermingscategorie 3 voorgesteld, behorend bij “Stedelijk groen”. In die categorie 3 is het voor de gemeente betrekkelijk eenvoudig om de bestemming van het gebied te veranderen. Dit was een achteruitgang ten opzichte van de in 2010 vastgestelde structuurvisie. Niet alleen het Ommoordse Veld maar ook de gehele Rottezone aan de noordrand van Ommoord tot aan de Rottebandreef , de Nessepolder en een gebied bij de Rotte aan het eind van de Middelweg  vielen in categorie 3. Het Rottemerengebied kreeg als regionaal recreatiegebied de hogere beschermingscategorie 2.
In februari dienden wij een zienswijze in bij de provincie, met als argument dat het gehele Rottemerengebied inclusief de hiervoor genoemde delen in dezelfde categorie 2 zouden moeten vallen, zodat het gehele aaneensluitende recreatiegebied  een robuuster geheel wordt met een gelijke beschermingsstatus. 
Aanvankelijk werd deze zienswijze door Gedeputeerde Staten alleen voor de Nessepolder en het gebied bij de Middelweg overgenomen. Dat bijgestelde ontwerp werd door Gedeputeerde Staten aangeboden aan Provinciale Staten ter vaststelling. In de hoorzitting van Provinciale Staten op 23 mei hebben wij onze zienswijze voor de Rottezone en het Ommoordse Veld nogmaals toegelicht. Het resultaat daarvan werd duidelijk bij de vaststelling op 9 juli, waar aan de gehele zienswijze inclusief Rottezone en Ommoordse Veld werd tegemoet gekomen met een indeling bij beschermingscategorie 2, zodat inderdaad een robuust regionaal recreatiegebied  ontstaat met een gelijke beschermingsstatus. Wij zijn de leden van Provinciale Staten daar zeer dankbaar voor.

Geen opmerkingen: